Prechod na navigáciu Hlavné menu
ICBB

Národná prírodná rezervácia

Príboj

Národná prírodná rezervácia PríbojPríboj je najstaršia prírodná rezervácia v Nízkych Tatrách. Za prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v r. 1895. Jej výmera je: 10,96 ha a výškové rozpätie 350 - 490 m n. m. Patrí do ochranného pásma NAPANT.

Jedná sa o ochranu prirodzeného súvislého porastu duba zimného s prímesou duba cerového na severnej hranici rozšírenia v údolí rieky Hron. Z chránených druhov rastlín sa tu vyskytuje drieň obyčajný, vemenník dvojlistý, horčičník Wittmanov, zvonček okrúhlolistý, vstavač bledý a iné. Fauna je zastúpená bežne sa vyskytujúcimi druhmi ako srnec lesný, zajac poľný, veverica stromová a líška hrdzavá.

Dominantnou drevinou v rezervácii je dub zimný (cca 80 %). Okrem neho sa tu vyskytuje cer, hrab obyčajný, buk lesný, jaseň štíhly, lipa malolistá, borovica lesná a agát biely. Typologicky patrí územie do skupiny lesných typov buková dúbrava, v malej miere dubová bučina. NPR

Príboj sa nachádza v katastri obce Slovenská Ľupča, neďaleko hlavnej cesty v smere Brezno – Banská Bystrica oproti závodu Biotika. Značka, označujúca ochranné pásmo je viditeľná. Územie nie je ohradené, je prístupné každému. Turisticky sa nevyužíva, slúži na vedeckovýskumné účely. Cez rezerváciu neprechádza žiaden turistický chodník. Za ochranu zodpovedá: Štátna ochrana prírody – správa NAPANT-u. 


 

Badínsky prales

Je územie európskeho významu s rozlohou 153,46 ha. V roku 1913 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu a po novelizácii zákona v r. 2002 sa stáva národnou prírodnou rezerváciou. Dôvodom ochrany je zachovať ukážky fragmentu vrcholového štádia ekosystému pôvodných, človekom len veľmi málo narušených bukových lesov. V Badínskom pralese evidujeme v rámci štyroch biotopov európskeho významu až 16 lesných typov. Vegetačný kryt má charakter pôvodného zmiešaného lesa so zastúpením druhov podhorského až horského stupňa. Spestrením vegetačných typov sú spoločenstvá vlhkých, ako aj suchších údolí, svahových sutín, skalných stien a previsov. Zaujímavý komplex lesných spoločenstiev dopĺňa vo východnej časti pôvodne kosná lúka, ktorá je už v súčasnosti neobhospodarovaná. V lesných biotopoch bolo zaznamenaných viac ako 140 druhov cievnatých rastlín.

Prales je ponechaný na svoj prirodzený vývoj. Je tu možnosť sledovať všetky charakteristické, cyklicky opakujúce sa procesy. Sú to štádiá vývoja (dorastanie, optimum a rozpad) a fázy (obnovy, starnutia a dožívania), ktoré sa mozaikovite striedajú a vytvárajú viacvrstvovú štruktúru porastu. Typickými drevinami pralesa sú buk lesný a jedľa biela s prímesou javora horského, jaseňa štíhleho a bresta horského. Z rastlín sú to napríklad hluchavník žltý, pakost smradľavý a kyslička obyčajná. Medzi predstaviteľov zvieracej ríše patria srny a jelene, rys ostrovid, mačka divá, kuna lesná, medveď hnedý a niekedy aj vlk dravý. Prales je charakteristický aj pestrou skupinou vtáctva.

Prales sa nachádza 6 kilometrov severozápadne od obce Badín. K pralesu vedie asfaltová cesta. Pre verejnosť je však prales uzavretý. Územím prechádza náučný chodník, ktorý je možné absolvovať iba v sprievode zamestnanca Lesov SR, alebo pracovníka ŠOP SR. Za ochranu zodpovedá: Štátna ochrana prírody – správa CHKO Poľana.


 

Plavno

Chránené územie s rozlohou 28,08 ha bolo v roku 1951 vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Jedná sa o ochranu zachovalých lesných spoločenstiev zmiešaných jedľovo-bukových porastov so smrekom a tisom obyčajným. Nejde o pôvodný prirodzený les, ale územie má vyzretú fytocenózu a zoocenózu, ktoré nadobúdajú charakter prirodzenej štruktúry. Územie spadá do katastra Banskej Bystrice (mestská časť Šalková). V chránenom území sa nachádza informačná tabuľa označujúca chránené miesto. Územie je voľne prístupné každému, nie je ohradené. Za ochranu zodpovedá: Štátna ochrana prírody – správa CHKO Poľana.


 

Ponická Dúbrava

Chránené územie s rozlohou 13,34 ha bolo v roku 1895 vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Po novelizácii v roku 1983 sa stáva národnou prírodnou rezerváciu. Patrí medzi najstaršie chránené územia na Slovensku. Predmetom ochrany je zachovanie prirodzených spoločenstiev kyslých dubových bučín na kremencoch, ktoré sú v morfologicky pestrých podmienkach. Je atraktívna pre výskyt duba zimného v zmiešanom jedľovo-bukovom poraste.
Územie sa nachádza v katastri obce Poniky, v miestnej časti Ponická Huta. K informačnej značke vedie asfaltová cesta, ktorá ďalej pokračuje smerom k bývalému detskému táboru. Územie nie je ohradené, je prístupné priamo od cesty. Za ochranu zodpovedá: Štátna ochrana prírody – správa CHKO Poľana.


 

Harmanecká tisina

Chránené územie s rozlohou 20  ha bolo v roku 1949 vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu a je súčasťou Národného parku Veľká Fatra. Jedná sa o ochranu prirodzeného starého porastu treťohorného reliktu tisa obyčajného vo vápencovej bučine na strmých, skalnatých svahoch.  Ide o jeho najväčší prirodzený výskyt v Európe. Dodnes tu rastie cca 1500 exemplárov, z ktorých najstaršie majú okolo 600 rokov. Tis obyčajný tu rastie v bučinách s prímesou smreka, jedle a javora. Predmetom ochrany je preto najmä tis obyčajný, ale aj krasové formy georeliéfu.


 

Ľubietovský Vepor

Chránené územie s rozlohou 124,6 ha a s ochranným pásmom 117,94 ha bolo v roku 1967 vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Jedná sa o ochranu vrcholových spoločenstiev jedľových bučín Ľubietovského Vepra v rozsiahlej oblasti smrekových monokultúr a v území ovplyvňovanom poľnohospodárstvom. Hrebeňovou časťou vedie turistický chodník, ktorý je  súčasťou „Rudnej magistrály“. Ľubietovský Vepor je Národná prírodná rezervácia s 5. stupňom ochrany a súčasť biosférickej rezervácie Poľana.


 

Svrčinník

Chránené územie s rozlohou 222 ha bolo v roku 2002 vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Jedná sa o ochranu zachovalého komplexu lesných spoločenstiev Kremnických vrchov s prirodzeným drevným zložením a typickou prirodzenou štruktúrou miestami až pralesového charakteru, na ktoré sú naviazané mnohé chránené a ohrozené druhy živočíchov.


 

webygroup

Otváracie hodiny Informačného centra Banská Bystrica:

Pondelok - Piatok
08.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota
10.00 hod. – 15.00 hod.
Nedeľa
10.00 hod. – 15.00 hod


https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=545029

https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=614104

U nás si môžete zakúpiť vstupenky na podujatia, ktoré nájdete na:
ticketportal.sk a ticketportal.cz.


English version

25957951

Úvodná stránka