Prechod na navigáciu Hlavné menu
ICBB

Národné parky

Národný park Nízke Tatry

História modernej územnej ochrany na Slovensku sa začala písať práve na území terajšieho ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry v roku 1895, a to vyhlásením čiastočnej rezervácie "Slovenská Ľupča - polesie Šalková". Je to terajšia Národná prírodná rezervácia Príboj. Postupne pribudli ďalšie chránené územia a snahy o komplexnú ochranu prírodných hodnôt Nízkych Tatier sa zavŕšili vyhlásením národného parku v roku 1978. Po úpravách hraníc v roku 1997 má výmeru 72 842 ha, s ochranným pásmom až 110 162 ha. Mohutný horský masív tiahnuci sa v smere západ-východ v dĺžke viac ako 80 km dosahuje najvyšší bod vrcholom Ďumbiera (2043 m n. m.).

Príťažlivým dôkazom poslednej doby ľadovej bolo 7 plies, z ktorých najväčšie a najznámejšie je Vrbické pleso. Osobitným fenoménom sú jaskyne a priepasti, ktorých je v Nízkych Tatrách zatiaľ evidovaných približne 700. Najviac je ich sústredených v Jánskej a Demänovskej doline, vrátane najhlbšieho (jaskynný systém Starý hrad – Večná robota – 494 m) a najdlhšieho (Demänovský jaskynný systém – vyše 33 km) jaskynného systému na Slovensku. Štyri jaskyne sú sprístupnené verejnosti: Demänovská jaskyňa Slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Bystrianska jaskyňa a Jaskyňa mŕtvych netopierov, ktorá je sprístupnená formou vodcovskej služby.

V masíve Kráľovej hole pramenia dôležité toky Slovenska - Váh, Hron, Hnilec a Hornád, pričom Nízke Tatry tvoria ich rozvodie. V okrajových častiach územia na zlomových líniách vyviera viacero minerálnych prameňov napr. Korytnica a Jarabá. Porasty pralesovitého charakteru môžeme dnes nájsť len miestami ako menšie fragmenty, napr. v Národnej prírodnej rezerváciách Turková, Pod Latiborskou hoľou, Ohnište, Salatín, čiastočne Ďumbier, Jánska dolina, Skalka a jej okolie, oblasť Gápľov. Z floristického hľadiska sú Nízke Tatry špecifické na jednej strane významným zastúpením horských druhov, na strane druhej doznievaním výskytu mnohých teplomilných xerotermných druhov. Najcennejšími rastlinami Národného parku Nízke Tatry sú dva nízkotatranské endemity, a to mach ochyrea tatranská a večernica slovenská.

Rôznorodé typy biotopov, členitý reliéf, rozľahlosť a neprístupnosť niektorých častí územia podmieňuje aj druhovú pestrosť živočíšstva. Nízke Tatry sú jedným z jadrových území pre prežitie veľkých mäsožravcov ako rys, vlk a medveď v Západných Karpatoch. Medveď hnedý tu dosahuje najvyššiu populačnú hustotu na Slovensku s početnosťou 100-150 jedincov. Zo vzácnejších druhov cicavcov môžeme popri vodných tokoch pravidelne nájsť stopy a pobytové znaky vydry riečnej. Rozsiahle jaskynné priestory poskytujú úkryt 15 druhom netopierov. V alpínskom stupni žije cca 110-120 jedincov kamzíka vrchovského tatranského a cca 450-500 jedincov svišťa vrchovského. Z avifauny sú Nízke Tatry ťažiskovým územím pre existenciu takých druhov ako tetrov hoľniak, tetrov hlucháň, jariabok hôrny, bocian čierny, kuvik vrabčí či orol skalný.

Za športovým vyžitím, oddychom, prírodnými krásami a scenériou Nízkych Tatier a okolitých pohorí prichádza do národného parku ročne okolo 1 mil. návštevníkov. Tí majú k dispozícii, okrem iného, 840 km značkovaných turistických chodníkov, 15 náučných chodníkov a niekoľko značkovaných cyklotrás. Na území národného parku a jeho ochranného pásma leží niekoľko významných stredísk cestovného ruchu, lyžovania a turizmu: Jasná, Srdiečko, Tále, Krpačovo, Čertovica a Mýto pod Ďumbierom.

 

SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU NÍZKE TATRY
Lazovná 10, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/413 08 88 - 89, tel./fax: +421 (0)48/413 08 20
napant@sopsr.sk
www.napant.sk

Pracovisko Brezno:
Nám. M. R. Štefánika 20/15, Brezno
tel./fax: +421 (0)48/611 31 43 

Pracovisko Liptovský Hrádok:
SNP 311, Liptovský Hrádok
tel.: +421 (0)44/522 28 75, fax: +421 (0)44/522 10 82
napantlh@sopsr.sk


 

Národný park Veľká Fatra

Pre jedinečné prírodné krásy a zachovalosť územia bola Veľká Fatra v roku 2002 vyhlásená za národný park, ide teda o jeden z najmladších národných parkov na Slovensku. Rozprestiera sa v severozápadnej časti stredného Slovenska, v okresoch Ružomberok, Martin, Turčianske Teplice a Banská Bystrica, ochranné pásmo parku zasahuje aj do okresu Dolný Kubín. Výmera Národného parku Veľká Fatra je 40 371 ha, spolu s ochranným pásmom 26 133 ha a jeho najvyšším vrchom je Ostredok (1592 m n. m.). Doposiaľ bolo na území Veľkej Fatry vyhlásených 15 národných prírodných rezervácií, 4 prírodné rezervácie, 1 národná prírodná pamiatka, 10 prírodných pamiatok a 5 chránených areálov.

Vďaka pestrému geologickému podložiu je Veľká Fatra veľmi rozmanitá. V jej západnej časti môžete objavovať pôsobivé skalné scenérie s množstvom malebných zákutí, veží, skalných miest, okien, previsov, vodopádov či jaskýň, ktorých je v pohorí niekoľko desiatok a v súčasnosti predstavujú významné zimoviská pre viaceré druhy netopierov. Jediná jaskyňa vo Veľkej Fatre, ktorá je sprístupnená verejnosti s odborným sprievodcom je Harmanecká jaskyňa, ktorá však leží za hranicami samotného národného parku.

Z floristického hľadiska sú významné najmä druhy horec Clusiov, plesnivec alpínsky, prvosienka holá, poniklec slovenský, žltohlav najvyšší, šafrán karpatský alebo vzácny endemit cyklámen fatranský. Na nedostupných strmých svahoch sa zachovali pôvodné pralesové ekosystémy, ktoré sú len málo poznačené, alebo takmer vôbec nedotknuté ľudskou činnosťou. Zaujímavosťou Veľkej Fatry je veľký výskyt chráneného tisu obyčajného, ktorý je v Európe dnes už pomerne vzácny. Najväčší výskyt dosahuje v národnej prírodnej rezervácii Harmanecká tisina a tis mimochodom nájdeme aj v logu Správy parku. Faunu zastupuje majestátny orol skalný alebo nemenej vzácny murárik červenokrídly, hlboké lesy sú domovom šeliem - medveďa hnedého, vlka dravého, rysa ostrovida a mačky divej.

Medzi najobľúbenejšie turistické lokality patrí Gaderská a Blatnická dolina, vrchy Tlstá a Ostrá, hlavný hrebeň v oblasti Krížnej, Ostredka a Borišova, Blatnický a Sklabinský hrad a pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, zaradená do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU VEĽKÁ FATRA
P. O. Hviezdoslava 38, Martin
tel.: +421(0)43/428 45 03
fax: +421(0)43/428 45 89
www.sopsr.sk/velkafatra


 

webygroup

Otváracie hodiny Informačného centra Banská Bystrica:

Pondelok - Piatok
08.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota
10.00 hod. – 15.00 hod.
Nedeľa
10.00 hod. – 15.00 hod


https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=545029

https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=614104

U nás si môžete zakúpiť vstupenky na podujatia, ktoré nájdete na:
ticketportal.sk a ticketportal.cz.


English version

26057787

Úvodná stránka