Prechod na navigáciu Hlavné menu
ICBB

Prírodná rezervácia

MACKOV
Chránené územie s rozlohou 3,75 ha bolo v roku 1976 vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Jedná sa o ochranu izolovanej lokality význačnej teplomilnej flóry na vápencovom podloží s hojným výskytom poniklecov, ako napríklad poniklec veľkokvetý, poniklec prostredný, poniklec slovenský a ich hybridov. V lúčnych spoločenstvách zväzu Bromion erecti sa vyskytuje aj vstavač trojzubý, hmyzovník muchovitý, popolavec celistvolistý, horčinka väčšia a veternica lesná. Mackov leží v katastri obce Slovenská Ľupča v ochrannom pásme NP Nízke Tatry pozdĺž pôvodnej hlavnej cesty vedúcej do Banskej Bystrice neďaleko závodu Biotika. Hneď pri ceste sa nachádza aj značka označujúca ochranné pásmo. Územie je prístupné každému, nie je turisticky využívané, územím nevedie ani žiaden náučný chodník. Za ochranu zodpovedá Štátna ochrana prírody - Správa NAPANT-u.


 

BARANOVO
Chránené územie s rozlohou 15,83 ha bolo v roku 1993 vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Jedná sa o ochranu floristicky relatívne dobre zachovalého územia s rozsiahlymi plochami polopôvodných a pôvodných porastov pralesovitého charakteru. Lesné porasty patria do 3. a 4. lesného vegetačného stupňa. Najteplejšie miesta majú charakter skalnatej lesostepi, priamo na bralách je rastlinný kryt slabý. Lesné porasty sú tvorené najmä skupinami lesných typov lipová javorina, lipová bučina, bučiny a lipovo-dubová bučina. Porasty tvorí najmä buk, javor horský, jaseň štíhly, hrab obyčajný a dub letný. Okrem týchto hlavných drevín sa tu vyskytujú aj ďalšie - javor poľný, breza bradavičnatá, čerešňa vtáčia, smrek obyčajný, topoľ osikový, jarabina vtáčia, jarabina mukyňa a iné, chránené druhy ako tis obyčajný, čerešňa mahalebková, drieň obyčajný a ruža bedrovníková, plamienok plotný, lieska obyčajná, skalník plstnatý, hloh obyčajný, lykovec jedovatý, bršlen európsky, krušina jelšová. Prírodná rezervácia a jej bezprostredné okolie umožňuje existenciu vzácnych karpatských cicavcov - medveďa hnedého a rysa ostrovida, vtákov i viacerých druhov motýľov a hmyzu. Teplo a svetlomilné spoločenstvá sú reprezentované viacerými druhmi motýľov, medzi ktoré patria napríklad vidlochvost feniklový, vidlochvost ovocný a jasoň červenooký, druhmi chrobákov ako vrzúnik pralesový, perlovec fialkový, perlovec najmenší, hnedáčik južný, krasoň a bystruška hájna. Veľmi zaujímavé je aj zastúpenie vtáčích druhov. Žijú tu holub plúžik, kuvik plačlivý, kukučka jarabá, ďateľ veľký, sýkorka bielolíca, oriešok hnedý, brhlík lesný, kôrovník dlhoprstý, škovránok stromový, glezg hrubozobý, drozd plavý a iné. Územie sa nachádza v katastri Kostiviarskej neďaleko Banskej Bystrice, na juhozápadnom úpätí rovnomenného masívu Baranova nad železničnou traťou Banská Bystrica - Diviaky. Rezervácia leží v ochrannom pásme NP Nízke Tatry, je voľne prístupná každému. Za ochranu zodpovedá Štátna ochrana prírody – Správa NAPANT-u.


 

ČAČÍNSKA ČERINA
Chránené územie s rozlohou 2,56 ha bolo v roku 1993 vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Predmetom ochrany tohto územia je ochrana zmiešaných teplomilných vápencových dúbrav s výskytom duba cerového v najsevernejšej časti jeho prirodzeného rozšírenia. Je tu pomerne zachovalý vegetačný kryt. Územie sa nachádza v katastri Čačína neďaleko minerálneho prameňa smerom na Hrochoť. Od cesty je viditeľná značka označujúca ochranné pásmo. Prístup nie je možný autom, je nutné opustiť cestu a pokračovať lesným chodníkom. Za ochranu zodpovedá: Štátna ochrana prírody – Správa CHKO Poľana.


 

PAVELCOVO
Chránené územie s rozlohou 28,65 ha bolo v roku 1998 vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Jedná sa o ochranu prirodzených lesných spoločenstiev s koncentrovaným výskytom tisu obyčajného. Toto územie sa nachádza v katastri Kostiviarskej na južnom okraji Starohorských vrchov v blízkosti intravilánu Banskej Bystrice nad štátnou cestou smer Banská Bystrica – Ružomberok. Z drevín tu dominujú buky a smreky, možno tu nájsť aj borovicu lesnú, javor horský a smrekovec. Územie slúži hlavne na vedecko-výskumné účely. Nie je ohradené, je prístupné každému. Za ochranu zodpovedá: Štátna ochrana prírody – Správa CHKO Poľana.


 

UŇADOVO
Chránené územie s rozlohou 3,58 ha bolo v roku 1988 vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Jedná sa o ochranu veľkého počtu tisu obyčajného v porastoch prirodzeného lesa Starohorských vrchov. Neďaleko prírodnej rezervácie sa nachádza aj chránený strom "Uňadovský tis", ktorý patrí medzi jeden z najväčších v okolí Banskej Bystrice. Má okolo 400 rokov, výšku 14 metrov a obvod kmeňa 188 centimetrov. Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1991. Územie sa nachádza v katastri Podlavíc, nie je ohradené, je prístupné každému. Za ochranu zodpovedá: Štátna ochrana prírody – Správa CHKO Poľana.


 

ŠUPÍN
Chránené územie s rozlohou 11,89 ha bolo v roku 1998 vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Tu sa jedná o ochranu geomorfologicky významného komplexu skalných útvarov vo vápnomilných bučinách. Z oblasti fauny a flóry je tu výskyt veľmi významných druhov. Nachádza sa v katastri Slovenskej Ľupče pozdĺž lesnej zvážnice smerom na Slovenskú Ľupču. Informačná tabuľa oznamuje, že sa jedná o chránené územie, no nenachádza sa hneď pri zvážnici, ale je potrebné ísť chodníkom hlbšie do lesa. Územie nie je ohradené, je prístupné každému. Za ochranu zodpovedá : Štátna ochrana prírody – Správa CHKO Poľana.


 

KOZLINEC
Chránené územie s rozlohou 9,27 ha bolo v roku 1967 vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Jedná sa o ochranu lokality s výskytom duba plstnatého v podmienkach blízkych pôvodnej porastovej štruktúre. Nie je súčasťou vyššieho chráneného územia.


 

URPÍNSKA LESOSTEP
Chránené územie s rozlohou 5,02 ha bolo v roku 1997 vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Jedná sa o ochranu fragmentu lesostepi s výskytom teplomilných spoločenstiev rastlín a vzácnych druhov hmyzu. Urpínska lesostep nie je súčasťou žiadneho vyššieho chráneného územia.


 

STARÁ KOPA
Chránené územie s rozlohou 4,53 ha bolo v roku 1997 vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Jedná sa o ochranu územia s izolovaným výskytom duba plsnatého a bohatým výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Územie nie je súčasťou vyššieho chráneného územia.


 

MAČKOVÁ
Chránené územie s rozlohou 42,23 ha bolo v roku 1993 vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Jedná sa o ochranu lesných typov, najmä dealpínskej boriny a vápencovej bučiny. Juh územia tvorí riedky porast borovice čiernej a lesnej. Na severnej hranici má porast balvanovitý charakter. Na strmých svahoch a menších vápencových skalách sa vyskytuje kostrava tvrdá, sezel sivý, skalničník guľkovitý lysavejúci, guľôčka bodkovaná a iné. Dôležitým prvkom flóry je aj poniklec prostredný.


 

HARMANECKÝ HLBOKÝ JAROK
Chránené územie s rozlohou 50,3 ha bolo v roku 1998 vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Jedná sa o ochranu územia s najväčším výskytom tisa obyčajného v oblasti Harmanca. Prírodná rezervácia je mimoriadne vhodná pre vedecký výskum, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Je súčasťou národného parku Veľká Fatra.


 

PERISKÁ
Chránené územie s rozlohou 0,80 ha bolo v roku 1982 vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Jedná sa o ochranu zriedkavého druhu rastliny treťohorného pôvodu valdštajnky trojlistej ragicovej na vedecko-výskumné a náučné ciele. Periská nepatrí do vyššieho chráneného územia.


 

BARANIA HLAVA
Chránené územie s rozlohou 13,4 ha bolo v roku 2006 vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Jedná sa o ochranu zachovaných biotopov európskeho významu a ohrozených a zriedkavých druhov národného významu.


 

JELŠOVEC
Chránené územie s rozlohou 55,6 ha bolo v roku 1984 vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Jedná sa o ochranu zachovalej ukážky podhorských južných lesov s výskytom viacerých chránených, ohrozených a zriedkavých druhov rastlín (napr. rosička okrúhlolistá). Väčšina z nich sa nachádza na rašelinisku. Územie nie je súčasťou vyššieho chráneného územia.


 

PRI BÚTĽAVKE
Chránené územie s rozlohou 21,5 ha bolo v roku 1993 vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Jedná sa o ochranu územia pôvodných lesov s ojedinelým výskytom vzácneho tisu obyčajného, ktoré vhodne dopĺňajú skalné a bralné spoločenstvá. Patrí do chránenej krajinnej oblasti Poľana.

 

Zdroj: internet - www.binderovci.sk


 

webygroup

Otváracie hodiny Informačného centra Banská Bystrica:

Pondelok - Piatok
08.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota
10.00 hod. – 15.00 hod.


https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=545029

https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=614104

U nás si môžete zakúpiť vstupenky na podujatia, ktoré nájdete na:
ticketportal.sk a ticketportal.cz.


English version

26350683

Úvodná stránka